Per moure una figura, col.loca-hi el ratolí a sobre i clica per arrossegar-la.